Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла асаит
АҦС РУС

"Амилаҭ хәыҷы алитература ду рымазар ауеит. Сара уи агәра згоит".

Д. И. Гәлиа

Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла

Аҧсны Аҳәынҭқарра

ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла

АжәабжьқәаАцҳа амаакыра азҭауа…

Ҟарачы-Черқьестәыла, Абазашҭа еиуоу абаза поетесса Лариса Шебзыхәа аҧхьаҩцәа дырдыруеижьҭеи акыр ҵуеит, абаза бызшәала еиҧш, дыҩуеит урысшәалагьы.

Анаҩс

АП,СНЫ АШӘҞӘЫҨҨЦӘА РЕИДГЫЛА АДЫРРА ҞАНАҴОИТ ЛЫП,СҬАЗААРА ДШАЛҴЫЗ АПОЕТ ИННА АҲАШБА

71 шықәса дшырҭагылаз лыҧсҭазаара далҵит апоет Инна Аҳашба.

Анаҩс

«АБРЫСКЬЫЛ ИОУП РАШЬЛА ИНЕИУА…»

Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан Аиааира 30 ш. ахыҵра аҳаҭыр азы Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла имҩаҧнагеит апоезиа ахәылҧаз «Абрыскьыл иоуп рашьла инеиуа».

Анаҩс